Komornik Kielce | komornik przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie
o stanie majątkowym
Wniosek egzekucyjny
roszczenia alimentacyjne
Wniosek egzekucyjny
roszczenia cywilne
Wniosek egzekucyjny
roszczenia pracownicze
Wniosek o zabezpieczenie
roszczenia alimentacyjnego
Wniosek o zabezpieczenie
roszczenia cywilnego

Tabela opłat:

Zobacz także:

Obligatio est iuris vinculu

"Zobowiązanie tworzy więź prawną"

Wierzyciel jest to osoba na rzecz której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel decyduje o tym czy Komornik ma wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Wierzyciel w celu zainicjowania postępowania egzekucyjnego musi złożyć u Komornika wniosek egzekucyjny (do pobrania na stronie) oraz musi dołączyć do tego wniosku oryginał tytułu wykonawczego.

Wniosek egzekucyjny winien spełniać wymogi pisma procesowego. W piśmie tym wierzyciel powinien podać swoje dane adresowe, zaś w przypadku wierzycieli będących osobami prawnymi do wniosku należy dołączyć dokument wskazujący na prawo do reprezentowania tej osoby, np. odpis z KRS. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciela ma reprezentować pełnomocnik procesowy do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym musi również wskazać osobę dłużnika poprzez podanie jej imienia i nazwiska (nazwy), adresu zamieszkania (siedziby) oraz wszelkich innych danych identyfikacyjnych (np. PESEL, NIP. REGON, nr dowodu osobistego).

We wniosku egzekucyjnym należy ponadto wskazać dochodzone roszczenie oraz wnioskowane sposoby egzekucji. Należy podkreślić, że to wierzyciel ma obowiązek wskazać majątek dłużnika z którego ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne (np. należy wskazać nazwę i adres pracodawcy, nazwę banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, instytucję wypłacającą świadczenie emerytalne lub rentowe, itd.).

Jeżeli dłużnik nie posiada informacji o majątku dłużnika może on zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem na podstawie art. 7971 k.p.c.

W tym celu wierzyciel składa Komornikowi stosowne oświadczenie na piśmie. Złożenie takiego oświadczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty stałej w wysokości 61,62 zł na podstawie art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Opłata ta jest jednak kosztem celowym prowadzonego postępowania egzekucyjnego i w przypadku skutecznego postępowania egzekucyjnego podlega zwrotowi zgodnie z treścią art. 770 k.p.c.

W ramach zlecenia poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem organ egzekucyjny dokonuje zapytań o dłużnika do urzędów w celu ustalenia jego stanu majątkowego. Wierzyciel może wnioskować o dokonanie wszystkich lub tylko określonych zapytań. Należy podkreślić, że zapytania te podlegają opłacie, wobec czego wierzyciel musi wpłacić zaliczki na pokrycie wydatków związanych z dokonywanymi zapytaniami. Wysokość opłat za poszczególne zapytania jest niezależna od Komornika i zależy tylko i wyłącznie od urzędu do którego zapytanie jest kierowane.

Lista możliwych zapytań:

 • zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – opłata 40,11 zł;
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, danych identyfikacyjnych dłużnika oraz celem ustalenia zgłoszonych przez dłużnika kont bankowych – opłata 45,00 zł;
 • zapytanie w systemie Ognivo – jest to elektroniczne zapytanie kierowane do poszczególnych banków o to, czy dłużnik posiada rachunek bankowy w banku do którego zapytanie jest kierowane. Wysokość opłaty zależy od ilości banków do których zapytanie jest kierowane. Opłata za skierowanie zapytanie do wszystkich objętych systemem Ognivo banków komercyjnych wynosi 17,28 zł.
  Ponadto możliwe jest skierowanie zapytań do banków spółdzielczych;
 • zapytanie do właściwego Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości – wierzyciel zostanie wezwany o uiszczenie opłaty zgodnie z wystawioną fakturą;
 • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
 • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem uzyskania danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych dłużnika;
 • zapytanie do KRUS;
 • zapytania do innych instytucji wskazanych przez wierzyciela (np. spółdzielnie mieszkaniowe, biura maklerskie) – opłaty wg faktur wystawianych przez te instytucje;
 • czynności terenowe w miejscu zamieszkania dłużnika – opłata zależy od odległości dojazdu (opłaty nie pobiera się za dojazd na terenie miasta Kielce).
TOP