Komornik Kielce | komornik przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie
o stanie majątkowym
Wniosek egzekucyjny
roszczenia alimentacyjne
Wniosek egzekucyjny
roszczenia cywilne
Wniosek egzekucyjny
roszczenia pracownicze
Wniosek o zabezpieczenie
roszczenia alimentacyjnego
Wniosek o zabezpieczenie
roszczenia cywilnego

Tabela opłat / zapytań:

Zobacz także:

Lex retro non agit

„Prawo nie działa wstecz”

Dłużnik jest to osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego zgodnie z treścią tytułu wykonawczego.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (jego rodzaje wymienia art. 777 k.p.c.) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik Sądowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

Dłużnik powinien pamiętać, że Komornik Sądowy, zgodnie z art. 804 k.p.c. nie ma prawa badać zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik Sądowy nie wie również czego dotyczą egzekwowane należności. Komornik Sądowy posiada jedynie wiedzę o tym, który Sąd wydał tytuł wykonawczy oraz zna sygnaturę akt sądowych pod którą toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem tytułu wykonawczego. Dłużnik na podstawie tych informacji może we właściwym Sądzie ustalić czego egzekwowane należności dotyczą.

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie ze składników majątkowych wskazanych przez wierzyciela. Wierzyciel może wskazać, wg własnego uznania, jeden lub kilka sposobów egzekucji.

Dłużnik, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie, powinien jak najszybciej skontaktować się z Komornikiem w celu uzyskania szczegółowych informacji o toczącym się postępowaniu (np. o tytule wykonawczym stanowiącym podstawę postępowania egzekucyjnego, o osobie wierzyciela, o aktualnej wysokości egzekwowanych należności) oraz o sposobie spełnienia świadczenia (np. ustalenie terminu wpłaty).

Dłużnik ma również obowiązek podać aktualny adres zamieszkania oraz odpowiadać na wezwania organu egzekucyjnego (np. stawienia się w Kancelarii Komorniczej, złożenia oświadczenia o stanie majątkowym). Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest jednak spełnienie na rzecz wierzyciela świadczenia zgodnie z treścią tytułu wykonawczego.

Dłużnik powinien pamiętać, że jest on zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego – stosownie do art. 770 k.p.c. Należy zatem zauważyć, że im dłużej trwa postępowanie egzekucyjne i im więcej w jego toku organ egzekucyjny podejmuje czynności tym wyższe są koszty egzekucji do których pokrycia jest zobowiązany. W interesie dłużnika jest zatem, aby postępowanie egzekucyjne trwało możliwie jak najkrócej.

Spełnienie przez dłużnika świadczenia prowadzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia wszystkich dokonanych przez organ egzekucyjny czynności. W przypadku niespełnienia świadczenia organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne i zwraca tytuł wykonawczy wierzycielowi, który ma prawo wszcząć przeciwko dłużnikowi ponownie egzekucję w dowolnym czasie.

TOP